Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Aрхива 2005-2006>Досије
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије - Перспективе

 

ТУР­СКА У ЕВРОП­СКОЈ УНИ­ЈИ (1)

Еута­на­зи­ја или под­мла­ђи­ва­ње Eвро­пе?

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУР­СКА У ЕВРОП­СКОЈ УНИ­ЈИ: ЕУТА­НА­ЗИ­ЈА ИЛИ ПОД­МЛА­ЂИ­ВА­ЊЕ ЕВРО­ПЕ? (2)

Време далекосежних одлука


Те­жња Тур­ске за пу­ним члан­ством у ЕУ је из­у­зет­но по­ла­ри­зу­ју­ће, осе­тљи­во и кон­тро­верз­но пи­та­ње, ка­ко по­ли­тич­ки, та­ко и еко­ном­ски. Очи­глед­на је опа­сност и за са­му Тур­ску ко­ја ЕУ че­сто ви­ди као чу­до­твор­ни лек за све сво­је уну­тра­шње бо­ле­сти. Мо­ра­мо се под­се­ти­ти, са јед­не стра­не, да Тур­ска и ЕУ већ има­ју функ­ци­о­нал­ну ца­рин­ску уни­ју за ин­ду­стриј­ске и пре­ра­ђе­не по­љо­при­вред­не про­из­во­де још од 1995. го­ди­не. Оту­да, ско­ро сви тр­го­вин­ски до­би­ци се већ уби­ра­ју. Са дру­ге стра­не, ЕУ са сво­јих 25 чла­ни­ца ви­ше ни­је ћуп са ме­дом као из вре­ме­на ка­да је бро­ја­ла 9 или 12 др­жа­ва чла­ни­ца. Цен­трал­не и ис­точ­но­е­вроп­ске зе­мље су то ка­сно от­кри­ле, са гор­чи­ном и раз­о­ча­ра­њем, убр­зо на­кон учла­ње­ња у ЕУ. Оно што су оне гле­да­ле и оче­ки­ва­ле у вре­ме ка­да су се при­ја­вљи­ва­ле за члан­ство ни­је ни бли­зу оно­га што су до­би­ле ка­да су ушле у Уни­ју. У сва­ком слу­ча­ју, у вр­ху ЕУ се, из­гле­да, ви­ше не по­ста­вља пи­та­ње да ли ће Тур­ска при­сту­пи­ти ЕУ. Хо­ће, ова­ко или она­ко, али нај­ве­ро­ват­ни­је не пре 2015. го­ди­не. Пи­та­ње је и ка­квој Уни­ји ће Тур­ска при­сту­пи­ти „ка­да до­ђе вре­ме”. Као при­лог рас­пра­ви о овим пи­та­њи­ма, „НА­ЦИ­ЈА” је у шест наставака објавила из­во­де из сту­ди­је „Тур­ска у ЕУ: Еута­на­зи­ја или под­мла­ђи­ва­ње Евро­пе?” Ми­ро­сла­ва Н. Јо­ва­но­ви­ћа, ува­же­ног струч­ња­ка Еко­ном­ске ко­ми­си­је УН за Евро­пу, у Же­не­ви. Сту­ди­ја је на­ста­ла на осно­ву пре­да­ва­ња ко­ја је аутор одр­жао у окви­ру на­уч­ног ску­па „Тур­ска, ЕУ и САД: Ви­со­ки уло­зи, не­из­ве­сне пер­спек­ти­ве”, на Intercollege у Ни­ко­зи­ји, у ма­ју 2005. го­ди­не, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији.

 

Пи­ше: Ми­ро­слав Н. Јо­ва­но­вић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУРСКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ЕУТАНАЗИЈА ИЛИ ПОДМЛАЂИВАЊЕ ЕВРОПЕ? (3)

Важност реалистичног приступа


Тежња Турске за пуним чланством у ЕУ је изузетно поларизујуће, осетљиво и контроверзно питање, како (гео)политички, тако и економски и демографски. Као прилог расправи о овом изузетно важном питању, „НАЦИЈА” објављује изводе из студије „Турска у ЕУ: Еутаназија или подмалађивање Европе?” Мирослава Н. Јовановића, уваженог стручњака Економске комисије УН за Европу, у Женеви. Студија је настала на основу предавања које је аутор одржао у оквиру научног скупа „Турска, ЕУ и САД; Високи улози, неизвесне перспективе”, на Intercollege у Никозији, у мају 2005, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији. У овом наставку аутор осветљава шире планове и механизаме ЕУ, који представљају задати оквир за све новопридошле чланове, па евентуално и за Турску.

 

Пише: Мирослав Н. Јовановић

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУРСКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ЕУТАНАЗИЈА ИЛИ ПОДМЛАЂИВАЊЕ ЕВРОПЕ? (4)

Могућности и контроверзе


Тежња Турске за пуним чланством у ЕУ је изузетно поларизујуће, осетљиво и контроверзно питање, како (гео)политички, тако и економски и демографски. Као прилог расправи о овом изузетно важном питању, „НАЦИЈА” објављује изводе из студије „Турска у ЕУ: Еутаназија или подмалађивање Европе?” Мирослава Н. Јовановића, уваженог стручњака Економске комисије УН за Европу, у Женеви. Студија је настала на основу предавања које је аутор одржао у оквиру научног скупа „Турска, ЕУ и САД: Високи улози, неизвесне перспективе”, на Intercollege у Никозији, у мају 2005, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији. У овом делу наставља се разматрање низа великих раскршћа и болних одлука које чекају не само нове чланице ЕУ одмах по пријему, него и оне који су већ дуже унутра.

 

Пише: Мирослав Н. Јовановић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУРСКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ЕУТАНАЗИЈА ИЛИ ПОДМЛАЂИВАЊЕ ЕВРОПЕ? (5)

Замке „социјалног дампинга”


Тежња Турске за пуним чланством у ЕУ је изузетно поларизујуће, осетљиво и контроверзно питање, како (гео)политички, тако и економски и демографски. Као прилог расправи о овом изузетно важном питању, „НАЦИЈА” објављује изводе из студије „Турска у ЕУ: Еутаназија или подмалађивање Европе?” Мирослава Н. Јовановића, уваженог стручњака Економске комисије УН за Европу, у Женеви. Студија је настала на основу предавања које је аутор одржао у оквиру научног скупа „Турска, ЕУ и САД; Високи улози, неизвесне перспективе”, на Intercollege у Никозији, у мају 2005, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији. У овом делу аутор разматра изузетно важно имиграционо питање, економске аспекте продора трећесветских маса у Европу, „социјални дампинг” и проблем демографског старења европских народа. Шта кандидати очекују, а шта доиста могу добити из фондова ЕУ?

 

Пише: Мирослав Н. Јовановић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУРСКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ЕУТАНАЗИЈА ИЛИ ПОДМЛАЂИВАЊЕ ЕВРОПЕ? (6)

Нестанак ћупа са медом


Тежња Турске за пуним чланством у ЕУ је изузетно поларизујуће, осетљиво и контроверзно питање, како (гео)политички, тако и економски и демографски. Као прилог расправи о овом изузетно важном питању, „НАЦИЈА” објављује изводе из студије „Турска у ЕУ: Еутаназија или подмалађивање Европе?” Мирослава Н. Јовановића, уваженог стручњака Економске комисије УН за Европу, у Женеви. Студија је настала на основу предавања које је аутор одржао у оквиру научног скупа „Турска, ЕУ и САД; Високи улози, неизвесне перспективе”, на Intercollege у Никозији, у мају 2005, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији. У овом делу аутор се бави низом најтежих питања између ЕУ и Турске, питања чије отварање неминовно предстоји, као и могућим исходима. Шта ће бити ако буде, а шта ако не буде?

 

Пише: Мирослав Н. Јовановић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Досије

 

ТУРСКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ЕУТАНАЗИЈА ИЛИ ПОДМЛАЂИВАЊЕ ЕВРОПЕ? (7)

Чекаоница за излазак


Тежња Турске за пуним чланством у ЕУ је изузетно поларизујуће, осетљиво и контроверзно питање, како (гео)политички, тако и економски и демографски. Као прилог расправи о овом изузетно важном питању, „НАЦИЈА” је објавила изводе из студије „Турска у ЕУ: Еутаназија или подмалађивање Европе?” Мирослава Н. Јовановића, уваженог стручњака Економске комисије УН за Европу, у Женеви. Студија је настала на основу предавања које је аутор одржао у оквиру научног скупа „Турска, ЕУ и САД; Високи улози, неизвесне перспективе”, на Intercollege у Никозији, у мају 2005, и на годишњем конгресу Италијанског удружења за европске студије, у јулу 2005, у Венецији. У за­вр­шном де­лу студије, аутор из­но­си тре­зве­не за­кључ­ке и опре­зне про­јек­ци­је мо­гу­ћих то­ко­ва до­га­ђа­ја, не са­мо у ве­зи са при­је­мом Тур­ске већ и укуп­ном суд­би­ном ЕУ. У ра­спо­ну од чвр­сте Уни­је, пре­ко „ве­ли­ке фе­де­рал­не Евро­пе”, до ЕУ као „нај­ве­ће и нај­ду­бље ца­рин­ске зо­не, са из­ве­сном по­ли­тич­ком ко­ор­ди­на­ци­јом” – ку­да за­пра­во пло­ви и где ће сти­ћи европ­ски брод?

 

Пи­ше: Ми­ро­слав Н. Јо­ва­но­вић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеДосије Перспективе