Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Интервју
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Прва линија

 

ЕКСКЛУЗИВНО: АЛЕК­САН­ДАР ВУ­ЧИЋ, ГЕ­НЕ­РАЛ­НИ СЕ­КРЕ­ТАР НАЈ­ЈА­ЧЕ ПО­ЛИ­ТИЧ­КЕ СТРАН­КЕ У ЗЕ­МЉИ

Пу­ти­нов ре­цепт за Ср­би­ју

 

„Пра­ви раз­лог за њи­хо­во упи­ња­ње да до­ка­жу ка­ко су они ур­ба­ни а ми ру­рал­ни, они мо­дер­ни а ми чак не тра­ди­ци­о­нал­ни или кон­зер­ва­тив­ни не­го вар­ва­ри: је­ди­но уко­ли­ко би СРС до­шла на власт, зби­ле би се ко­ре­ни­те про­ме­не и били пре­се­че­ни ка­та­стро­фал­ни про­це­си. Све­тлост би про­др­ла у си­ву зо­ну, иза ку­ли­са срп­ске по­ли­ти­ке, би­ла би рас­крин­ка­на та опа­ка спре­га по­ли­тич­ке ма­фи­је, до­ма­ћих оли­гар­ха и ино­стра­них цен­та­ра фи­нан­сиј­ске мо­ћи сум­њи­вог по­ре­кла. Био би то увод у кон­со­ли­да­ци­ју др­жа­ве, по мо­де­лу налик на онај ко­ји је ви­ше не­го успе­шно спро­вео ру­ски пред­сед­ник”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Прва линија

 

ФИЛОЗОФ ДРАГОЉУБ КОЈЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ДСС, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Нови образац српске политике

 

„Стрпљивост и поступност су менталитетни темељ сваког државотворног народа. У студији о националном карактеру Срба, Слободан Јовановић критички указује да су управо то особине које нам недостају и због којих се у одлучујућим моментима затичемо неспремни. Онда кривицу пребацујемо на друге. Што би рекао Умберто Еко, када систематски занемарујеш потезе својих непријатеља и ништа не чиниш да им парираш у дужем временском периоду, онда оправдаваш себе тако што своју пропаст прогласиш последицом завере. То је, дословно, наша прича”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеИнтервју Прва линија