Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Интервју
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - „Империја“ и „варвари“

 

ДР ПАСКАЛ БОНИФАС, ГЕОПОЛИТИЧАР И ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У ПАРИЗУ, О ПУТЕВИМА И СТРАНПУТИЦАМА МОДЕРНОГ СВЕТА

Ка Че­твр­том свет­ском ра­ту

 

Иде­ју о Че­твр­том свет­ском ра­ту раз­ви­ли су аме­рич­ки „нео­кон­зер­ва­тив­ци”. Они сма­тра­ју да је хлад­ни рат био Тре­ћи свет­ски и да ће онај про­тив исла­ма или про­тив те­ро­ри­зма би­ти Че­твр­ти. Сто­га, на­вод­но, тре­ба се пр­во удру­жи­ти са САД, као у то­ку Тре­ћег свет­ског ра­та, и при­пре­ми­ти за ду­гу бор­бу. „Нео­кон­зер­ва­тив­ци” ну­де не са­мо кључ раз­у­ме­ва­ња, већ и по­ли­ти­ку си­ле ко­ја во­ди у то што са­ми на­ја­вљу­ју. Ак­ту­ел­на аме­рич­ка по­ли­ти­ка, иако го­во­ри да не при­хва­та те­зу о су­ко­бу ци­ви­ли­за­ци­ја, очи­глед­но ства­ра усло­ве за тај су­коб

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеИнтервју „Империја“ и „варвари“