Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Мисленик

 

МИСЛЕНИК 008

 

Април 2006.

 

 

„Све док је не­ко јед­но­став­но у пра­ву, ра­ди­је је тих, скро­ман и ћу­тљив. Чим поч­не да ла­же, фе­но­ме­нал­но је бла­го­гла­го­љив, ре­чи му бу­ја­ју, а сми­ца­ли­ца­ма и бо­га­том кра­сно­ре­чи­во­шћу оправ­да­ва се­бе. Од­јед­ном по­ста­је до­ми­шљат и на­дах­нут, с бо­гат­ством до­ка­за и с убе­дљи­вом си­ли­ном.”

(Бе­ла Хам­ваш)

 

„По сред­стви­ма пре­по­знај и про­це­њуј ци­ље­ве. Са­мо сред­ства оправ­да­ва­ју ци­ље­ве.”

(Дра­гош Ка­ла­јић)

 

„Јер ће дан по­ка­за­ти, јер ће се ог­њем от­кри­ти, и сва­чи­је ће се де­ло ог­њем ис­пи­та­ти ка­кво је. Ако оста­не чи­је де­ло што је на­зи­дао (на Те­ме­љу ко­ји је Хри­стос), при­ми­ће пла­ту. Ако чи­је де­ло из­го­ри, би­ће оште­ћен, а сам ће се спа­сти, но та­ко као кроз огањ.”

(I Кор. 3:11-13)

 

„Пре­пу­ште­ни смо са­ми се­би; ни­ко нас не шти­ти ни­ти нас усме­ра­ва. Уко­ли­ко не­ма­мо ве­ре у се­бе, све ће би­ти из­гу­бље­но. Уко­ли­ко је има­мо од­ви­ше, не­ће­мо про­на­ћи бла­го. Да­кле, ве­ро­ва­ти, али не узда­ти се. Да ли је то мо­гу­ће? Не знам да ли је мо­гу­ће, али ви­дим да је нео­п­ход­но.”

(Хо­се Ор­те­га и Га­сет)

 

„Ис­пи­тај­те пи­сма, тра­гај­те!”

(Апо­стол Па­вле)

 

„Чо­век схва­та не­што са­мо он­да ка­да се ми­сао про­жи­ма осе­ћа­њи­ма и по­кре­ће це­ло људ­ско би­ће. Оно што се на­зи­ва ,би­ћем’ не од­ре­ђу­је се ми­шљу, са­зна­њем, ни­ти иде­јом, већ це­ло­ви­тим су­бјек­том, то јест и чув­ством, и во­љом и це­ло­куп­ном те­жњом.”

(Ни­ко­лај Бер­ђа­јев)

 

„То­ли­ко жи­вим ко­ли­ко ка­пи кр­ви сво­је у кан­ди­ло пра­ве ве­ре пре­ли­јем.”

(Отац Ју­стин По­по­вић)

 

„Ни­је Бог чо­ве­ко­лик, не­го је чо­век бо­го­лик.”

(Ла­још Са­бо)

 

„Ис­ток је у по­тра­зи за ду­шом, он же­ли би­ти. За­пад је скло­ни­ји јед­ном друк­чи­јем прин­ци­пу, ак­ти­ви­стич­ком, он же­ли де­ла­ти. Му­дрост је у спо­ју тог дво­га, у спо­ју би­ти и де­ла­ти, јер јед­ног без дру­гог не­ма.”

(Све­ти Ни­ко­лај Ве­ли­ми­ро­вић)

 

„Хлад­ни рат, ко­ји је ло­гич­но по­де­лио До­бро и Зло по кла­си­ци­стич­ком сце­на­ри­ју, раз­ре­ша­ва се по­бу­ном омла­ди­не, ко­ја от­кри­ва ро­ман­ти­чар­ски тре­ћи пут у свом пси­хо­де­лич­ном бек­ству.”

(Алек­сан­дар Ге­нис)

 

„Од свих зло­чи­на ко­ло­ни­за­то­ра ни­је­дан ни­је го­ри од по­ку­ша­ја да нас уве­ре да не­ма­мо соп­стве­ну кул­ту­ру, или, што је још го­ре, да је то не­што че­га би тре­ба­ло да се сти­ди­мо.”

(Џу­ли­јус Ње­ре­ре)

 

„Сре­ћом, под Тур­ци­ма ни­је би­ло ин­те­лек­ту­а­ла­ца, ина­че би­смо још би­ли под Тур­ци­ма.”

(Бра­на Пе­тро­вић)

 

„Ко не­ће да хра­ни сво­ју вој­ску, хра­ни­ће ту­ђу.”

(Срп­ска на­род­на из­ре­ка)

 

„Имај­те сме­ло­сти да по­гре­ши­те.”

(Г. В. Ф. Хе­гел)

 

„Пра­ви­ти ин­те­ли­гент­не гре­шке ве­ли­ка је умет­ност.”

(Фе­де­ри­ко Фе­ли­ни)

 

„Као што је по­зна­то, пси­хо­а­на­ли­за је бо­лест ко­ја се ши­ри ле­че­њем.”

(Мо­мо Ка­пор)

 

„Истин­ски ве­лик чо­век ни­ти ће цр­ва зга­зи­ти, ни­ти ће пред ца­рем пу­за­ти.”

(Бенџамин Френ­клин)

 

„Сло­бо­да ни­је из­над исти­не. Моја сло­бо­да ни­је из­над ин­те­ре­са заједнице.”

(Жорж Са­ла­зар)

 

„Обра­зо­ва­ње је оно што пре­о­ста­је кад за­бо­ра­ви­мо оно што смо учи­ли.”

(Лорд Ха­ли­факс)

 

„Во­ли ме ма­ло, али ду­го.”

(Је­вреј­ска по­сло­ви­ца)

 

„Оно што нај­ви­ше во­лиш — у то ћеш се пре­тво­ри­ти.”

(Ан­ге­лус Си­ле­зи­јус)

 

„Оно што пре­зи­реш не­ћеш ни има­ти.”

(Ка­ба­ли­стич­ка фор­му­ла)

 

„Же­не се бра­не та­ко што на­па­да­ју, баш као што на­па­да­ју из­не­над­ном и чуд­ном пре­да­јом.”

(Оскар Вајлд)

 

„Ружа је без ЗАШТО!”

(Ангелус Силезијус)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеМисленикБаштина Мисленик 008