Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Unus Mundus - Осматрачница

 

РУСКЕ МЕРЕ УОЗБИЉЕЊА ДРЖАВЕ, ВИЂЕНЕ СА ДОБРОНАМЕРНОГ ДЕЛА ЗАПАДА

Префарбавање обојене револуције


Нови руски закон о невладиним организацијама строго онемогућава рад оном делу „трећег сектора” који је још једном требало да буде инструмент у америчком извозу револуција, овога пута у Москву

 

Пише: Алесија Лај

 

Ру­ски пар­ла­мент је одо­брио аманд­ма­не на за­кон о не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, из­не­те пред Ду­му кра­јем но­вем­бра про­шле го­ди­не.

Но­ви текст је иза­звао по­ле­ми­ке, јер, пре­ма ста­во­ви­ма не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, он са­мо де­лом из­ла­зи у су­срет по­тре­ба­ма асо­ци­ја­ци­ја, док ве­ћи­ном пред­ста­вља ре­стрик­тив­ни­ји за­кон, а ни­ка­ко ли­бе­рал­ни.

За­ко­но­дав­ци су до­пу­ни­ли за­кон са ше­зде­се­так аманд­ма­на на основ­ни текст ко­је су пред­ло­жи­ли пред­сед­ник Пу­тин, вла­ди­на ве­ћи­на и јав­не ор­га­ни­за­ци­је. Тај текст је био же­сто­ко кри­ти­ко­ван као пре­строг. Ак­ти­ви­сти за гра­ђан­ска пра­ва, ка­ко ру­ски та­ко и за­пад­ни, го­во­ри­ли су о на­ру­ша­ва­њу де­мо­крат­ских прин­ци­па, по­зи­ва­ју­ћи пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на да ути­че на Ду­му ка­ко би усво­ји­ла текст за­ко­на у са­гла­сно­сти са ме­ђу­на­род­ним кри­те­ри­ју­ми­ма.

По­сла­ни­ци су се по­тру­ди­ли да во­де ра­чу­на о кри­ти­ка­ма у да­љем ра­ду на за­ко­ну. Али, и зад­њи текст, ко­ји је одо­брен, ни­је за­до­во­љио кри­ти­ча­ре за­ко­на: жму­ре пред ствар­ном ак­тив­но­шћу из­ве­сних НВО, или, на­про­тив, све ви­де и ве­о­ма су све­сни мо­ћи ко­је не­ке струк­ту­ре мо­гу да има­ју у оба­ра­њу по­ли­тич­ке вла­сти и де­ста­би­ли­са­њу др­жа­ве.

На­и­ме, ру­ска од­лу­ка да се огра­ни­чи рад НВО је усло­вље­на та­ко­зва­ним „обо­је­ним ре­во­лу­ци­ја­ма” ко­ји­ма се „ди­ри­гу­је” из Ва­шинг­то­на, она­квим ка­кве су из­ме­ни­ле фи­зи­о­но­ми­ју зе­ма­ља бли­ских Мо­скви, као што су Укра­ји­на, Гру­зи­ја и Кир­ги­стан, али та­ко­ђе и Ср­би­ја.

Ис­ку­ство Ки­је­ва, за­тим оно ра­ни­је ко­је је до­жи­вео Бе­о­град, па Гру­зи­ја, не­дво­сми­сле­но ука­зу­ју да су не­ке НВО ин­стру­мент спе­ци­јал­ног ра­та ко­јим Бе­ла ку­ћа ма­ни­пу­ли­ше пре­ко Fre­e­dom Ho­u­se и Na­ti­o­nal En­dow­ment for De­moc­racy, или ко­ји­ма ма­ни­пу­ли­шу Us Aid, као и Re­pu­bli­can In­sti­tu­te, или вред­ни фи­лан­тро­пи са пру­га­ма и зве­зди­ца­ма као Џорџ Со­рош.

Све су то име­на нај­те­шње по­ве­за­на са Ва­шинг­то­ном и са ње­го­вом стра­те­ги­јом „де­мо­кра­ти­за­ци­је” бив­ших со­вјет­ских ре­пу­бли­ка.

От­пор, По­ра, Кма­ра: Ср­би­ја, Укра­ји­на, Гру­зи­ја.

То су три ета­пе аме­рич­ког пла­на оп­ко­ља­ва­ња Мо­скве, про­јек­та ко­ји се­же до са­мог Кре­мља.

За­кон о НВО ко­ји је тра­жио Пу­тин усме­рен је на за­шти­ту Ру­си­је од „бујице де­мо­кра­ти­је” и по­кре­та „слободног ми­шље­ња” ко­ји се хра­не аме­рич­ким до­ла­ри­ма и увежбавају у тренажним центрима CIA.

Има већ при­лич­но вре­ме­на ка­ко је ру­ска вла­да оп­ту­жи­ла за­пад­не НВО, по­себ­но аме­рич­ке,  да по­сре­ду­ју у фи­нан­си­ра­њу ан­ти­ру­ских гру­па у бив­шим са­те­лит­ским зе­мља­ма, а са­да и у Мо­скви.

За­то ће по­себ­не кон­тро­ле би­ти уве­де­не у фи­нан­си­ра­ње стра­них НВО. Мо­ћи ће да им бу­де за­бра­ње­на би­ло ка­ква ак­тив­ност у Ру­си­ји ако су њи­хо­ви ци­ље­ви су­прот­ни уста­ву, или ако пред­ста­вља­ју прет­њу су­ве­ре­ни­те­ту, по­ли­тич­кој не­за­ви­сно­сти, те­ри­то­ри­јал­ном ин­те­гри­те­ту, ру­ским на­ци­о­нал­ним ин­те­ре­си­ма. <

 

(Март 2006)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеUnus MundusОсматрачница Префарбавање обојене револуције