Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Unus Mundus - Лупа

 

ТВ NBC ОТКРИВА ДА СУ САД ФОРМИРАЛЕ НОВУ СПЕЦИЈАЛНУ ЈЕДИНИЦУ

Насилна неутрализација страних медија

 

Бела кућа одбила да коментарише информацију, а британска влада своје ћутање објаснила тиме да је у току истрага о „одливу” информација

 

Пише: Аркадиј Орлов

 

Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве фор­ми­ра­ле су спе­ци­јал­ну је­ди­ни­цу за на­сил­ну неутрализацију стра­них ме­ди­ја оме­та­њем ра­да њи­хо­вих тех­нич­ких ин­фра­струк­ту­ра, об­ја­ви­ла је те­ле­ви­зи­ја NBC.

Ге­не­рал­штаб „US Stra­te­gic Com­mand”-e, у ва­зду­шној ба­зи Офут, у Ома­хи (Не­бра­ска), за­ду­жен је да оме­та рад ко­му­ни­ка­ци­о­них и елек­трон­ских си­сте­ма ме­ди­ја у це­лом све­ту, твр­ди Бил Ар­кин, ана­ли­ти­чар NBC те­ле­ви­зи­је.

У САД и Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји из­био је скан­дал – на­во­ди овај ана­ли­ти­чар – због тврд­њи бри­тан­ског Деј­ли ми­ро­ра да је Џорџ Буш, то­ком свог су­сре­та са бри­тан­ским пре­ми­је­ром То­ни­јем Бле­ром, из­нео мо­гућ­ност да за­јед­но бом­бар­ду­ју се­ди­ште те­ле­ви­зи­је „Ал Џа­зи­ра” у Док­си.

По­сле те ин­фор­ма­ци­је у бри­тан­ском ли­сту, Бил Ар­кин је ука­зао да аме­рич­ки вој­ни­ци ни­су има­ли на­ре­ђе­ње да бом­бар­ду­ју овај или онај ме­диј, већ да за­и­ста по­сто­ји спе­ци­јал­на је­ди­ни­ца за на­сил­ну неутрализацију стра­них ме­ди­ја.

Бе­ла ку­ћа је из­ја­ви­ла да не­ће ко­мен­та­ри­са­ти ту ин­фор­ма­ци­ју, по ко­јој је Џорџ Буш из­нео мо­гућ­ност да  се бом­бар­ду­је се­ди­ште те­ле­ви­зи­је „Ал Џа­зи­ра” у Ка­та­ру, а са­му ин­фор­ма­ци­ју је оква­ли­фи­ко­ва­ла као бе­сми­сли­цу.

„Ал Џа­зи­ра” је по­зва­ла бри­тан­ску вла­ду да де­ман­ту­је или по­твр­ди ин­фо­р­ма­ци­ју бри­тан­ског ли­ста, али, пре­ма CNN-у, кан­це­ла­ри­ја пре­ми­је­ра То­ни­ја Бле­ра од­би­ла је сва­ки ко­мен­тар, обра­зла­жу­ћи то ти­ме да је у то­ку ис­тра­га о „од­ли­ву” ин­фор­ма­ци­ја, од­но­сно о до­ку­мен­ту на ко­ји се позива Деј­ли ми­рор. <

 

Из­вор: Les Etats-Unis ont creé une unité spècial en vue de ne­u­tra­li­ser le médi­as étran­ge­re­se, Vox­nr – РИА Но­во­сти

(Март 2006)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеUnus MundusЛупа Насилна неутрализација страних медија