Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Визир
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Наличја тероризма

 

ИС­КУ­СТВО ГО­ВО­РИ ДА СЕ ОКО ВЕ­ЛИ­КИХ ТЕ­РО­РИ­СТИЧ­КИХ УДА­РА НА ЗА­ПА­ДУ ПЛЕ­ТУ ОПА­СНЕ ИГРЕ ВИ­СО­КЕ ПО­ЛИ­ТИ­КЕ И НАЈ­МОЋ­НИ­ЈИХ СПЕ­ЦИ­ЈАЛ­НИХ СЛУ­ЖБИ СВЕ­ТА

Опрез и че­тво­ре очи


Је­да­на­е­сти сеп­тем­бар 2001. по­слу­жио је да оправ­да два ра­та и отво­ре­ни аме­рич­ки вој­ни скок на стра­те­шку зо­ну Сред­ње Ази­је. Још се не зна за шта би мо­гао да по­слу­жи лон­дон­ски 7. јул 2005. Евро­па не сме би­ти ни су­ви­ше емо­тив­на ни бр­зо­пле­та, да не би упа­ла у зам­ку да по­др­жи но­ве такве ра­то­ве, баш као ни те­ро­ри­стич­ку ло­ги­ку. И то упра­во због не­ви­них жр­та­ва, оних у Мадриду и Лон­до­ну, али и оних у Ба­сри, на За­пад­ној оба­ли Јор­да­на или на срп­ском Ко­со­ву

 

Пи­ше: Па­о­ло Еми­ли­ја­ни

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеВизир Наличја тероризма