Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Земља
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Истина и помирење

 

СРЕ­БРЕ­НИ­ЦА И БРА­ТУ­НАЦ: РА­ЧУ­НИ­ЦЕ, МО­ДЕ­ЛИ, ЗЛО­У­ПО­ТРЕ­БЕ

Од­су­ство до­брих на­ме­ра

 

Ве­ли­ки тим углед­них струч­ња­ка  Ме­ђу­на­род­не гру­пе за ис­тра­жи­ва­ње о Сре­бре­ни­ци, пред­во­ђен Едом Хер­ма­ном са Уни­вер­зи­те­та у Пен­сил­ва­ни­ји, ком­пле­ти­рао је на пре­ко 250 стра­на свој из­ве­штај о ствар­ним рат­ним зби­ва­њи­ма у Сре­бре­ни­ци. Ба­ра­та­ју­ћи ег­закт­ним чи­ње­ни­ца­ма и ви­ше­стру­ко про­ве­ре­ним на­ла­зи­ма, овај тим ча­сних струч­ња­ка пот­пу­но опо­вр­га­ва зва­нич­ну аме­рич­ку и му­сли­ман­ску вер­зи­ју

 

При­ре­ди­ла: Ма­ри­ја Кне­же­вић Пе­тров

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеЗемља Истина и помирење