Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Култура
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Одлазак

 

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ (1943-2005)

По­след­њи Хи­пер­бо­ре­јац


Пр­ви ин­тер­вју „НА­ЦИ­ЈЕ” био је по­след­њи ин­тер­вју Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа. Оти­шао је пет ми­ну­та на­кон по­но­ћи, тек за­по­че­тог 22. ју­ла. И тај по­след­њи по­ло­жај са ове стра­не, иако не­по­врат­но из­гу­бљен, бра­нио је задивљујуће ду­го, опо­вр­га­ва­ју­ћи прог­но­зе струч­ња­ка, ку­ка­вич­ку ло­ги­ку, ра­чу­ни­це не­до­стој­них. И у том по­след­њем ча­су др­жао је лек­ци­ју, ону нај­ва­жни­ју, оста­вља­ју­ћи при­мер ко­ји све­тли. Био је ту­мач ва­тре, принц ва­тре, ви­тез ва­тре. И оти­шао је у ва­тру

 

Пише: Бранислав Матић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Одлазак

 

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ, ПИСАЦ И СВЕДОК ЗАКУЛИСНИХ РАТОВА

Пркошење злодуху времена


Доказивао је да су Срби жр­тва и за­мор­че ве­ли­ког про­па­ганд­ног ра­та ко­ји је пре­ра­стао у ору­ђе свет­ске вла­сти. О овом „школ­ском слу­ча­ју” на­пи­сао је и сту­ди­ју са сли­ко­ви­тим на­сло­вом: „Дез­ин­фор­ма­ци­ја ухва­ће­на на де­лу”. Срп­ским тра­ге­ди­ја­ма у XX ве­ку је по­све­тио и два ро­ма­на, „По­нор” и „От­ми­цу”. У ра­ту 90-их го­ди­на он је за срп­ски на­род од­и­грао уло­гу кључ­ног све­до­ка пред све­том, слич­ну оној ко­ју је пре ње­га, у једнако драматичним околностима, од­и­грао је­дан Ру­долф Ар­чи­балд Рајс

 

Пише: Слободан Деспот

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Одлазак

 

ОВЕ ЗИ­МЕ ЗАУВЕК НАМ СЕ ПО­КЛО­НИО ЈОШ ЈЕ­ДАН НЕ­ПО­НО­ВЉИ­ВИ БАРД НА­ШЕ СЦЕ­НЕ, ЈЕ­ДАН ОД ОНИХ КО­ЈИ СУ „ПРЕД­СТА­ВУ РАЗ­У­МЕ­ЛИ СА­СВИМ”

Слу­чај Жи­гон


Ни са­ња­ти ни­је мо­гао де­вет­на­е­сто­го­ди­шњи Сло­ве­нац, син из­бе­глицâ из Ита­ли­је, ка­да је у про­ле­ће 1945. го­ди­не, ис­ко­ра­чив­ши из тек осло­бо­ђе­ног ло­го­ра Да­хау, пре­стао би­ти број 61185 и по­но­во по­стао Сте­во Жи­гон, да ће ше­зде­сет го­ди­на ка­сни­је би­ти са­хра­њен у бе­о­град­ској Але­ји ве­ли­ка­на, да ће са­у­че­шћа ње­го­вој по­ро­ди­ци из­ја­ви­ти срп­ски пред­сед­ник и пре­ми­јер, да ће му по­след­ње збо­гом упу­ти­ти и пред­сед­ник Бе­ло­ру­си­је, да ће га од­сек дра­ме чу­ве­ног мо­сков­ског Ве­ли­ког по­зо­ри­шта (Бо­ль­шой mе­аmр) по­здра­ви­ти као „јед­ног од нај­бо­љих ре­жи­се­ра ХХ ве­ка” и да ће му по­смрт­но сло­во, на ру­ском, одр­жа­ти ам­ба­са­дор Ру­си­је, лич­но

 

Пи­ше: Ра­до­мир Ми­лић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Одлазак

 

ПОВОДОМ СМРТИ ВЕЛИКОГ РУСКОГ ПИСЦА АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЈЕВА

У зјапеће висине


„Није био мислилац једног режима и једне епохе. Био је социолог, или боље рећи песник, вечне теме: власти. Песник пре него социолог и логичар. Разједан, поткрај живота, осећањем кривице што је служио као оруђе за рушење сопственог народа, Зиновјев је написао низ огледа о Западу, илити о глобалном ,наддруштву’ које не зна за идеолошке и националне границе. Књиге каткад претерано категоричне, али испуњене кристално јасним визијама својственим човеку који је прошао кроз цели XX век а да није успут изгубио свој светли детињи поглед... Александар Зиновјев није стигао све да нам каже”

 

Пише: Слободан Деспот

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеКултура Одлазак