Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Поглед споља

 

БЕОГРАД И ВИСОКА ЦЕНА „ЕВРОАТЛАНТСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА”

Србија у неколико оброка

 

Међународни фактори не крију да их Србија интересује као празно и „слободно” тржиште у срцу Балкана, територија без сопственог суверенитета. Зато је поздрављена чињеница да је Коштуничина влада потписала споразум са преко тридесет невладиних организација, признајући „њихову улогу у процесу европске интеграције” и одређујући их као „своје природне партнере”. Фондације и НВО које су непосредно учествовале у уништавању Југославије сада на јеловнику добијају Србију

 

Пи­ше: Си­ро Ази­не­ли

 

Отишао Курта, дошао Мурта. Или је, ипак, било обрнуто.

Ка­да је про­ал­бан­ски се­кре­тар УН­МИК-а Со­рен Јесен Петерсен оти­шао у Па­риз да се срет­не са ви­со­ким фран­цу­ским функ­ци­о­не­ри­ма и про­ди­ску­ту­је тр­но­ви­то пи­та­ње ста­бил­но­сти јужне срп­ске по­кра­ји­не Ко­со­во и Ме­то­хи­ја, 18. ју­ла, ге­не­рал­ни се­кре­тар НА­ТО-а, ге­не­рал Јап де Хоп Ше­фер, спре­мао се на пут у Бе­о­град. Циљ ми­си­је је да „до­би­је по­др­шку” срп­ског ру­ко­вод­ства да уву­че Ср­бе са Ко­со­ва и Ме­то­хи­је у при­вре­ме­не ин­сти­ту­ци­је по­кра­ји­не.

Већ пар ме­се­ци тра­је об­но­вље­но ин­те­ре­со­ва­ње за по­нов­но отва­ра­ње ди­пло­мат­ских ка­на­ла из­ме­ђу ме­ђу­на­род­них ин­сти­ту­ци­ја и Ср­би­је. То ин­те­ре­со­ва­ње је на­ста­ло нај­ви­ше због при­ли­ке ко­ју би „нор­ма­ли­за­ци­ја зе­мље” пру­жи­ла, кроз отва­ра­ње но­вих про­сто­ра, за је­дин­стве­но ли­бе­ри­стич­ко тр­жи­ште у ср­цу Бал­ка­на.

Ту при­ли­ку вла­да у Бе­о­гра­ду ни­је хте­ла да про­пу­сти у тре­нут­ку ка­да се на хо­ри­зон­ту по­ма­ља­ју пр­ве фа­та­мор­га­не, иако да­ле­ке, европ­ске ин­те­гра­ци­је за­јед­но са Цр­ном Го­ром. Не­што ра­ни­је је вла­да Во­ји­сла­ва Ко­шту­ни­це пот­пи­са­ла спо­ра­зум о са­рад­њи са пре­ко тридесет срп­ских не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, ко­јим се при­зна­је „уло­га НВО у про­це­су европ­ске ин­те­гра­ци­је”, ка­ко на­гла­ша­ва Та­ња Ми­шче­вић, за­ду­же­на у срп­ској вла­ди за ин­те­гра­ци­ју са ЕУ. „На­ша кан­це­ла­ри­ја”, из­ја­ви­ла је Ми­шче­ви­ћ, „не гле­да на ин­те­гра­ци­ју као на циљ ко­ји тре­ба по­сти­ћи сам по се­би, већ као на циљ ко­ји тре­ба уз­гра­ди­ти и у том сми­слу срп­ске и стра­не НВО по­ста­ју на­ши при­род­ни парт­не­ри.” На­рав­но, тај спо­ра­зум је са одо­бра­ва­њем при­хва­тио Деј­вид Хад­сон, пред­став­ник Европ­ске ко­ми­си­је. Ин­сти­ту­ци­ја у Бри­се­лу је на тај на­чин слу­жбе­но де­фи­ни­са­ла пред­лог за по­че­так пре­го­во­ра са Др­жав­ном за­јед­ни­цом Ср­би­је и Цр­не Го­ре, чи­ји циљ ће би­ти да се „охра­бри ин­те­гра­ци­ја СЦГ у европ­ске струк­ту­ре и про­гра­ме”.

Ко­ме­сар за про­ши­ре­ње ЕУ Оли Рен из­ра­зи­о је же­љу да раз­го­во­ри о спо­ра­зу­му о ста­би­ли­за­ци­ји и ин­те­гра­ци­ји са СЦГ поч­ну на­ред­ног 5. ок­то­бра. Осим то­га, Рен је под­ву­као да се у сре­ди­шту пре­го­во­ра на­ла­зе еко­ном­ски раз­вој и тр­го­вин­ски од­но­си. На­ме­ра Бри­се­ла, ре­као је он вр­ло ја­сно, је­сте да ство­ри зо­ну сло­бод­не раз­ме­не и да по­стиг­не спо­ра­зум о сло­бо­ди кре­та­ња рад­не сна­ге и о сло­бо­ди ства­ра­ња кон­ку­рент­ских фир­ми. Све у све­му, па­ра­ме­три европ­ске ин­те­гра­ци­је сле­де ло­ги­ку ли­бе­ри­стич­ког ши­ре­ња, па ни­је те­шко на­слу­ти­ти за­што је пот­пис из­ме­ђу Бе­о­гра­да и не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја до­че­кан са ве­ли­ким одо­бра­ва­њем. Уло­га ов­на за про­би­ја­ње ка­пи­ја на твр­ђа­ва­ма ко­ју су не­ка­да има­ле слич­не ор­га­ни­за­ци­је, као из­ви­ка­на ор­га­ни­за­ци­ја „От­пор”, ко­ју су фи­нан­си­ра­ли Пен­та­гон и Со­рош, представља непобитну чи­ње­ницу. Фон­да­ци­ја­ма и НВО они су уни­шти­ли Ју­го­сла­ви­ју, фон­да­ци­ја­ма и НВО про­гу­та­ће Ср­би­ју. <

 

(Август 2005)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеЗемљаПоглед споља Србија у неколико оброка