Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Живот
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Откривање Србије

 

ХАНС КРИ­СТИ­ЈАН АН­ДЕР­СЕН, СЛАВ­НИ БАЈ­КО­ПИ­САЦ, ПРИ­ЛО­ЖИО У ЕВРОП­СКУ БА­ШТИ­НУ И ИЗ­ВР­СТАН ПУ­ТО­ПИС КРОЗ СР­БИ­ЈУ

Тај­на ку­ле над во­да­ма


Да је Ан­дер­сен на исти на­чин про­шао кроз не­ку дру­гу зе­мљу, ко­ја има озбиљ­ни­ју др­жа­ву, и да је оста­вио са­мо на­пој­ни­цу крч­ма­ри­ци а не пу­то­пис, на ме­сти­ма где се за­др­жао ста­ја­ла би ба­рем пи­са­на обе­леж­ја и сви би то знали. Та ме­ста би­ла би не­из­о­став­не тач­ке на ту­ри­стич­ким ма­па­ма, а ело­квент­ни во­ди­чи би на ви­ше је­зи­ка по­се­ти­о­ци­ма и про­ла­зни­ци­ма пле­ли за­ни­мљи­ве при­че о томе

 

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот

 

МА­НА­СТИР СУ­КО­ВО, НЕ­ДО­ВОЉ­НО ПО­ЗНА­ТА, АЛИ ИЗ­У­ЗЕТ­НА ТАЧ­КА СА­КРАЛ­НЕ ГЕ­О­ГРА­ФИ­ЈЕ СРП­СКЕ ОТАЏ­БИ­НЕ

Цр­ква од сна и се­ћа­ња


По­сто­је ме­ста на ко­ји­ма јед­но­став­но осе­ти­те древ­ну сна­гу и на­ди­ме­ну бла­го­дат. Сми­ре­ње и ус­хит. Све­та ме­ста. Ме­ста за храм. Че­сто су пот­пу­но не­по­зна­та ту­ри­стич­ким кар­то­гра­фи­ма и јав­но­сти, што са­мо по­ве­ћа­ва њи­хо­ву за­го­нет­ну при­влач­ност. Нео­бич­ни ма­на­стир Ус­пе­ња Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це, на ре­ци Јер­ми, не­да­ле­ко од Пи­ро­та, јед­но је од њих. Им­пре­сив­на Бо­го­ро­ди­ца Кри­ла­ти­ца, је­дин­стве­на у све­ту, и вр­ло рет­ка пред­ста­ва Све­тог Хри­сто­фо­ра са псе­ћом гла­вом са­мо су не­ки од ни­за еле­ме­на­та ко­ји ово ме­сто чи­не из­у­зет­ним

 

Пи­ше: Ма­ја Не­дељ­ко­вић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеЖивот Откривање Србије